NWWI

Vanaf 1 oktober a.s. faciliteert het NWWI de opdrachtvoorwaarden voor u om daarmee het proces eenvoudig en transparant te houden.

Alle opdrachten die voor 1 oktober zijn ingevoerd kunt u op de nu gebruikelijke wijze afhandelen. Hierbij zal het NWWI de validatie van de opdrachtvoorwaarden achterwege laten.

Aanvraagproces

Aanvragen die vanaf 1 oktober a.s. worden ingevoerd krijgen te maken met de volgende wijzigingen:

  • Tijdens het aanvraagproces is een extra vraag toegevoegd of er sprake is van nieuwbouw of bestaande bouw
  • Daarnaast verschijnen een tweetal vragen over de huidige bewoning en toekomstige bewoning
  • Als een corporatie of bijzonder beheer afdeling een aanvraag indient vermelden zij het honorarium en de overige kosten die een taxateur in rekening kan brengen.

 

Acceptatieproces

U ontvangt na het invoeren van de opdracht een email met het verzoek om de opdracht te accepteren of te weigeren.

U logt in via Taxatieweb of het extranet van het NWWI en gaat naar de betreffende aanvraag. Daar ziet u, naast de ingevoerde gegevens zoals u die gewend bent, velden die betrekking hebben tot de opdrachtvoorwaarden. Een deel is reeds ingevuld door de opdrachtgever, een deel dient uzelf in te vullen voordat u de opdracht kunt accepteren. Als u de opdracht weigert, bijvoorbeeld omdat er sprake is van belangenverstrengeling, hoeft u uiteraard deze gegevens niet in te vullen.

Verzending opdrachtvoorwaarden

Zodra u de opdracht heeft geaccepteerd verzendt het NWWI de opdrachtbevestiging naar de opdrachtgever, naar het taxatiebedrijf (uw kantoor) en, indien van toepassing, naar de opdrachtverstrekker (bijv. intermediair). In de opdrachtbevestiging is een hyperlink opgenomen naar de opdrachtvoorwaarden om deze te kunnen inzien en desgewenst te kunnen opslaan. Tevens ontvangt de opdrachtgever het verzoek om de inhoud van de opdrachtvoorwaarden te controleren en, indien deze niet juist zijn, contact met u op te nemen om dit te (laten) corrigeren.

Wijziging opdrachtvoorwaarden

Als u, na het accepteren van de opdracht, het verzoek ontvangt om de opdracht te wijzigen, bijvoorbeeld door het toevoegen van een verbouwing, logt u in via Taxatieweb of het extranet van het NWWI. U kiest de betreffende opdracht en voert de gevraagde aanpassingen door.

De aanpassingen leiden tot nieuwe opdrachtvoorwaarden die bij de eerstvolgende gereedmelding naar de opdrachtgever, het taxatiebedrijf (uw kantoor) en, indien van toepassing, naar de opdrachtverstrekker (bijv. intermediair) worden toegestuurd.

In de vernieuwde opdrachtbevestiging is een hyperlink opgenomen naar de opdrachtvoorwaarden om deze te kunnen inzien en desgewenst te kunnen opslaan. Tevens ontvangt de opdrachtgever het verzoek om de inhoud van de opdrachtvoorwaarden te controleren en, indien deze niet juist zijn, contact met u op te nemen om dit te (laten) corrigeren.

Opname opdrachtvoorwaarden in taxatierapport

Omdat het NWWI de opdrachtvoorwaarden voor u faciliteert en dit exemplaar opneemt als bijlage in het taxatierapport is het niet toegestaan om (andere) opdrachtvoorwaarden als bijlage bij het rapport te voegen. Mocht u dit onverhoopt toch doen zult u via een verbetervoorstel verzocht worden om deze bijlage te verwijderen.

Nadat het rapport is gevalideerd ontvangt u een digitale handtekeningcode waarmee u het rapport ondertekend. Bij het ondertekenen verklaart u dat de tussen uw opdrachtgever en u schriftelijke overeengekomen opdrachtvoorwaarden identiek zijn aan de opdrachtvoorwaarden zoals in de bijlage van het taxatierapport zijn opgenomen.

Het NWWI voegt namelijk geautomatiseerd de laatste versie van de opdrachtvoorwaarden als bijlage toe aan het taxatierapport. Dit is dezelfde versie die als hyperlink in de email aan partijen is toegestuurd.

Uw taxatiedossier

U bent zelf verantwoordelijk voor de ondertekening van de opdrachtvoorwaarden door de opdrachtgever danwel de ontvangst van een digitale bevestiging hiervan door de opdrachtgever. Dit is geen onderdeel van het validatieproces. Het is mogelijk dat het NRVT, in het kader van haar permanent toezicht, achteraf controleert op het tijdig en volledig bevestigd hebben van deze opdrachtvoorwaarden door de opdrachtgever.

In de nieuwsbrief van 29 september a.s. zal het NWWI een Q&A beschikbaar stellen alsmede meer details geven over het proces rondom de opdrachtvoorwaarden.