NWWI

Actueel

Per 1 april 2016 zullen voor alle taxateurs in Nederland de European Valuation Standards (EVS) gaan gelden. Dit betekent dat alle bestaande modellen moeten voldoen aan deze standaard. Daarnaast stelt op dat moment ook de Credit Mortgage Directive (MCD) eisen aan de taxateur en zijn taxatierapport.

Hiermee is een grote stap voorwaarts gemaakt in het kader van Europese regelgeving en uniformiteit voor wat betreft de werkwijze in de verschillende landen. Het EVS-proof maken van het model heeft naast de wijzigingen in het model ook gevolgen voor de processen rondom het verstrekken en vastleggen van de taxatieopdracht (opdrachtvoorwaarden). Ook deze worden in de komende periode gestandaardiseerd en voldoen hiermee aan het schriftelijkheidsvereiste.

Hiermee zal het vak van de taxateur op een duidelijker wijze worden vormgegeven en zal dit leiden tot kwalitatief hoogstaande taxatierapporten.

Taxatierapport financiering woonruimte

De vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Banken, NVM, VastgoedPRO en VBO Makelaar hebben dan ook het bestaande rapport uitvoerig tegen het licht gehouden en presenteren met gepaste trots haar resultaat: “Taxatierapport financiering woonruimte, versie april 2016”.

De standaard

Voor taxaties ten behoeve van woningfinanciering is het model “taxatierapport financiering woonruimte” de standaard in Nederland. Dit model, welke is geïnitieerd door de brancheorganisaties, komt tot stand door een brede samenwerking in de markt en vormt een verplichting voor een taxatie met NHG, die gevalideerd dient te worden. Ook geldverstrekkers werken voor alle benodigde taxaties in het kader van financiering met dit model.

Taxatierapport bijzonder beheer

De werkgroep ‘Bijzonder beheer’ bestaande uit vertegenwoordigers van de diverse stakeholders hebben naast eerder genoemde wijzigingen ook de laatste wetswijzigingen in het Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering meegenomen in de totstandkoming van het nieuwe model ‘Taxatierapport bijzonder beheer woonruimte, versie april 2016’

Taxatierapport transactie woonruimte

De werkgroep ‘woningcorporaties’ bestaande uit vertegenwoordigers van de diverse stakeholders hebben het rapport geactualiseerd zodat het hiermee niet alleen voldoet aan de EVS, maar ook aan de nieuwe Woningwet en het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting. Dit heeft geleid tot de totstandkoming van het nieuwe model ‘Taxatierapport transactie woonruimte individueel, versie april 2016’, die voor één object gebruikt wordt en het nieuwe model ‘Taxatierapport transactie woonruimte complex, versie april 2016’ die voor een complex van woningen gebruikt wordt.

Wat is er veranderd in de modellen?

European Valuation Standards

Alle modellen voldoen aan de EVS. Belangrijkste kernwoorden zijn transparantie, objectiviteit en (het voorkomen van) belangenverstrengeling.

Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

 • Volledig op de hoogte te zijn van de EVS en het rapport te hebben verricht conform de EVS;
 • Verklaring over eventuele eerdere betrokkenheid bij het te taxeren object;
 • Verklaring van financiële onafhankelijkheid;
 • Rechtstreekse relatie tussen opdrachtgever en taxateur;
 • Beschrijving van de woningmarkt en het maken van een SWOT-analyse van het object;
 • Onderbouwing van de waardering;

Algemene aanpassingen

De modellen worden continue blootgesteld aan wijzigingen in de vastgoedmarkt. Daarom zijn er ook een aantal wijzigingen van meer algemene aard doorgevoerd.

Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

 • Taxateurs dienen zich in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) in te schrijven om te voldoen aan de nieuwste normen, te vallen onder tuchtrecht en rekening te houden met permanent toezicht;
 • Het bijzondere aandachtspunt rondom de afwijking tussen de modelwaarde en de marktwaarde in hoofdstuk F. is vervallen nu per 1-7-2015 taxateurs altijd verplicht zijn om een inhoudelijke toelichting te geven op de modelmatige rapporten;
 • Het mandelige perceel en het gedeeltelijk perceel kan nu worden ingevoerd;
 • De taxateur vermeldt de ‘locatie, bereikbaarheid en voorzieningen’ in het rapport;
 • Het energielabel heeft een prominentere rol gekregen;
 • Referentieobjecten die door de taxateur zijn toegevoegd kunnen worden voorzien van foto’s en een kaart waarop de afstand tussen het referentieobject en het getaxeerde waarneembaar is;
 • De bestemming van het getaxeerde wordt nu expliciet genoemd;
 • De monumentenstatus van een object is geactualiseerd aan wetgeving;
 • De modelmatige rapporten worden aan het einde van het rapport genoemd waarbij de afzonderlijke referentieobjecten door de taxateur worden toegelicht;
 • De door de modelwaardeleverancier aangeleverde referentieobjecten en het getaxeerde object kunnen op een kaart worden getoond waarop de afstand tussen de referentieobjecten en het getaxeerde waarneembaar is;
 • De opdrachtvoorwaarden worden een verplichte bijlage bij het rapport; Het gehele opdrachtproces is een wezenlijk onderdeel van de nieuwe modellen, omdat er sprake is van een schriftelijkheidsvereiste en een rechtstreeks contract tussen opdrachtgever en taxateur.
 • Het normblad is geactualiseerd en aangepast op de wijzigingen in het rapport.
 • Er is in het model financiering woonruimte bij verbouwingen een aparte categorie voor energiebesparende voorzieningen in het rapport opgenomen die invulling geeft aan de ontwikkelingen rondom de ‘0-op-de-meter-woning’;

Brancheorganisaties zijn zich bewust van de mogelijke “cultuurschok” die zou kunnen ontstaan als zij de nieuwe modellen niet met haar volledige ondersteuning richting haar leden lanceren. Zij beraden zich op dit moment nog op welke efficiënte wijze zij vòòr 1 april 2016 haar leden volledig informeren over de aanpassingen en de impact hiervan in het proces rondom de nieuwe modellen.

Implementatie per 1 april 2016

Evenals bij de vorige modellen wordt bij de introductie van de nieuwe modellen rekening gehouden met een implementatietermijn van 6 maanden om alle partijen in de taxatiemarkt voldoende gelegenheid te bieden de ICT-technische zaken op orde te brengen. STenV heeft daarom als invoeringsdatum vrijdag 1 april 2016 vastgesteld. Alle rapporten die vanaf die datum door u worden geaccepteerd worden in de nieuwe modellen uitgewerkt (en desgewenst ter validatie aangeboden).

Het is dan ook niet toegestaan om de nieuwe versies van deze taxatierapporten eerder in gebruik te nemen.

De nieuwe modellen treft u bijgaand aan. Deze zullen ook beschikbaar zijn op de websites van onderstaande brancheorganisaties. Gezien de grote hoeveelheid wijzigingen is besloten om ditmaal geen ‘wijzigingsdocument’ op te stellen.

Taxatierapport financiering woonruimte april 2016

Taxatierapport transactie woonruimte individueel versie april 2016

Taxatierapport bijzonder beheer woonruimte versie april 2016

Taxatierapport transactie woonruimte complex versie april 2016