NWWI

Verkoopregels woningcorporaties
In het Woonakkoord 2013 staat dat woningcorporaties voortaan gemakkelijker woningen kunnen verkopen. Per 1 oktober 2013 gaat hiervoor veranderde regelgeving in.

Wijzigingen verkoopregels per 1 oktober 2013
Het is eenvoudiger geworden voor woningcorporaties om woningen te verkopen aan eigenaar-bewoners met een huishoudinkomen tot € 38.000.

De van toepassing zijnde verkoopregels per 1 oktober 2013 zijn te vinden in:
• de MG 2013-02 Verkoopregels corporatiewoningen, geldig per 1 oktober 2013;
• de gewijzigde Regeling vervreemdingen woongelegenheden en Toelichting, geldig per 1 oktober 2013;
• Besluit beheer sociale-huursector, kortweg de Bbsh, deze is ongewijzigd en geldig per 1 november 2011.

Geen toestemming vooraf nodig bij verkoop huurwoningen
Bij verkoop aan eigenaar-bewoners is vooraf geen toestemming van de minister nodig als:
• de eigenaar-bewoner niet meer dan 10% korting krijgt op de waarde vrij van huur en gebruik;
• de verkoop voldoet aan de gewijzigde Regeling vervreemding woongelegenheden.

De Regeling vervreemding woongelegenheden is versoepeld voor mensen met een huishoudinkomen tot € 38.000. Zij kunnen een korting krijgen tot 25% op de waarde vrij van huur en gebruik, zonder verplichte waardedeling voor het geval de woning binnen 10 jaar wordt doorverkocht. Bij grotere kortingen is wel waardedeling verplicht. Ook moet nog altijd de korting boven de 10% worden terugbetaald.
Is het huishoudinkomen meer dan € 38.000? Dan blijft bij een korting van 10% of meer een vaste waardedeling verplicht als de woning binnen 10 jaar wordt doorverkocht. Bij doorverkoop moet de verkoper ook dan de korting boven de 10% terugbetalen aan de woningcorporatie. Voldoet men niet aan deze voorwaarden? Dan moet de woningcorporatie alsnog de minister van tevoren om toestemming  vragen.
Bij verkoop aan andere corporaties, inclusief het Wooninvesteringsfonds (WIF) is geen toestemming vooraf nodig.

Wel toestemming vooraf nodig bij verkoop huurwoningen
Bij verkoop aan derden (niet de eigenaar-bewoners en geen andere corporaties) heeft een woningcorporatie altijd vooraf toestemming nodig. De minister geeft alleen toestemming als dit in het belang van de volkshuisvesting is. Bij verkoop aan derden is voortaan de marktwaarde van huurwoningen in actuele staat leidend bij de verkoop.

Gevalideerd taxatierapport noodzakelijk?
Om de toch enigszins complexe tekst van de regeling helder in een schema weer te geven heeft het NWWI een beslisboom opgesteld met daarin aangegeven wanneer er wel of niet sprake is van de noodzaak van een gevalideerd taxatierapport.

Toch nog vragen?
Voor vragen over hoe de verkoopregels moeten worden uitgelegd in concrete situaties kunt u contact opnemen via: verkoopregelscasuistiek@minbzk.nl of over de verkoopregels zelf via: verkoopregelsalgemeen@minbzk.nl.

Voor specifieke vragen over de validatie en keuze van taxatierapporten kunt u contact opnemen met het NWWI: info@nwwi.nl.

Overzicht relevante documenten:
- MG 2013-02
- Veelgestelde  vragen en antwoorden
- Beslisboom
- Regeling vervreemdingen woongelegenheden