NWWI

Vanaf 1 oktober a.s. faciliteert het NWWI de opdrachtvoorwaarden voor taxateurs om daarmee het proces eenvoudig en transparant te houden.

Alle opdrachten die voor 1 oktober zijn ingevoerd worden op de nu gebruikelijke wijze afgehandeld door de taxateur. Hierbij zal het NWWI de validatie van de opdrachtvoorwaarden achterwege laten.

Aanvraagproces

Aanvragen die vanaf 1 oktober a.s. worden ingevoerd krijgen te maken met de volgende wijzigingen:

  • Tijdens het aanvraagproces is een extra vraag toegevoegd of er sprake is van nieuwbouw of bestaande bouw
  • Daarnaast verschijnen een tweetal vragen over de huidige bewoning en toekomstige bewoning

 

Acceptatieproces

De taxateur ontvangt na het invoeren van de opdracht een email met het verzoek om de opdracht te accepteren of te weigeren.

Voordat de taxateur de opdracht accepteert vult hij de ontbrekende  gegevens van de opdrachtvoorwaarden in. Als hij de opdracht weigert, bijvoorbeeld omdat er sprake is van belangenverstrengeling, hoeft hij uiteraard deze gegevens niet in te vullen en ontvangt u een email met hyperlink zodat u, na overleg met uw opdrachtgever, een ander taxatiebedrijf kunt kiezen.

Verzending opdrachtvoorwaarden

Zodra de taxateur deze opdracht heeft geaccepteerd verzendt het NWWI de opdrachtbevestiging naar de opdrachtgever en, indien van toepassing, naar de opdrachtverstrekker (bijv. intermediair). In de opdrachtbevestiging is een hyperlink opgenomen naar de opdrachtvoorwaarden om deze te kunnen inzien en desgewenst te kunnen opslaan. Tevens ontvangt de opdrachtgever het verzoek om de inhoud van de opdrachtvoorwaarden te controleren en, indien deze niet juist zijn, contact met de taxateur op te nemen om dit te (laten) corrigeren.

Wijziging opdrachtvoorwaarden

Als de taxateur, na het accepteren van de opdracht, het verzoek ontvangt om de opdracht te wijzigen, bijvoorbeeld voor het toevoegen van een verbouwing, en hij stemt hiermee in, voert hij de gevraagde aanpassingen door in de opdrachtvoorwaarden en het taxatierapport.

De aanpassingen leiden tot nieuwe opdrachtvoorwaarden die bij de eerstvolgende gereedmelding naar de opdrachtgever en, indien van toepassing, naar de opdrachtverstrekker (bijv. intermediair) worden toegestuurd.

In de vernieuwde opdrachtbevestiging is een hyperlink opgenomen naar de opdrachtvoorwaarden om deze te kunnen inzien en desgewenst te kunnen opslaan. Tevens ontvangt de opdrachtgever het verzoek om opnieuw de inhoud van de opdrachtvoorwaarden te controleren en, indien deze niet juist zijn, alsnog contact met de taxateur op te nemen om dit te (laten) corrigeren.

Opname opdrachtvoorwaarden in taxatierapport

Omdat het NWWI de opdrachtvoorwaarden voor de taxateur faciliteert en dit exemplaar opneemt als bijlage in het taxatierapport is het de taxateur niet toegestaan om (andere) opdrachtvoorwaarden als bijlage bij het rapport te voegen. Mocht hij dit onverhoopt toch doen zal hij via een verbetervoorstel verzocht worden om deze bijlage te verwijderen.

Nadat het rapport is gevalideerd ontvangt de taxateur een digitale handtekeningcode waarmee hij het rapport ondertekend. Bij het ondertekenen verklaart de taxateur dat de tussen zijn opdrachtgever en het taxatiebedrijf schriftelijke overeengekomen opdrachtvoorwaarden identiek zijn aan de opdrachtvoorwaarden zoals in de bijlage van het taxatierapport zijn opgenomen.

Het NWWI voegt namelijk geautomatiseerd de laatste versie van de opdrachtvoorwaarden als bijlage toe aan het taxatierapport. Dit is dezelfde versie die als hyperlink in de email aan partijen is toegestuurd.

Het taxatiedossier van de taxateur

De taxateur is zelf verantwoordelijk voor de ondertekening van de opdrachtvoorwaarden door de opdrachtgever danwel de ontvangst van een digitale bevestiging hiervan door de opdrachtgever. Dit is geen onderdeel van het validatieproces. Het is mogelijk dat het NRVT, in het kader van haar permanent toezicht, achteraf controleert op het tijdig en volledig bevestigd hebben van deze opdrachtvoorwaarden door de opdrachtgever.

Rol intermediair

Als intermediair blijft het nog steeds mogelijk om namens uw klant opdrachten te geven aan taxatiebedrijven en deze met uw account in te voeren. Het NWWI houdt u op de hoogte van de afspraken tussen de opdrachtgever (consument) en het taxatiebedrijf worden gemaakt. Zoals hiervoor reeds vermeld ontvangt u na accordering van de opdracht, mits u de opdracht heeft ingevoerd met uw eigen account, een email met daarin de bevestiging van de opdrachtvoorwaarden. Mocht u onverhoopt in deze opdrachtvoorwaarden een omissie zien, dan kunt u contact opnemen met de opdrachtgever en/of het taxatiebedrijf om dit te laten wijzigen.

U ‘hoeft’ geen zorg te dragen voor ondertekening door of bevestiging van de opdrachtvoorwaarden door de opdrachtgever. Deze verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij de betreffende taxateur.

In de nieuwsbrief van volgende week zal het NWWI een Q&A beschikbaar stellen alsmede meer details geven over het proces rondom de opdrachtvoorwaarden.