NWWI

Privacy

Privacyverklaring Stichting Nederlands Woning Waarde Instituut (‘NWWI’)

Dit is de privacyverklaring van NWWI. Deze verklaring verschaft informatie over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken. Het zorgvuldig en veilig verwerken van persoonsgegevens is voor ons van belang. NWWI handelt in alle gevallen overeenkomstig de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij gebruiken bepaalde woorden in deze privacyverklaring. Hieronder lees je wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over je zeggen. Bijvoorbeeld je naam en adres, maar ook je (mobiele) telefoonnummer.

Het NWWI verwerkt de volgende persoonsgegevens van jou:

NAW-gegevens

 • Geslacht / aanhef
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer
 • Geboortedatum en -plaats
 • Bedrijfsnaam
 • IBAN-rekeningnummer
 • Polisnummer beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Van taxatierapporten en referentieobjecten (al dan niet in de taxateurs community) verwerkt het NWWI de volgende persoonsgegevens:

 • Foto’s van (het vooraanzicht van referentie)objecten
 • adresgegevens (huisadres, postcode, plaats)
 • woningtype
 • verkoopprijs en verkoopdatum van referentieobjecten
 • binnen hoeveel dagen het referentieobject is verkocht
 • bouwjaar
 • bruto inhoud
 • gebruiksoppervlakte wonen
 • perceeloppervlakte
 • energielabel en energielabeltype
 • gegevens over bij-, op- en/of aanbouwen

Van jouw browser en apparaat:

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • IMEI-nummer
 • Internetbrowser
 • Besturingssysteem
 • Apparaat type
 • Locatie van de gebruikte apparatuur en de datum en het tijdstip daarvan

Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van jouw gegevens uit onze administratie.

Onze verantwoordelijkheid

Het NWWI is ‘verwerkingsverantwoordelijk’ voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het valideren van een taxatierapport en alle daarmee samenhangende activiteiten.

Het NWWI en de aan de Taxateurs Community deelnemende taxatiebedrijven zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor het delen c.q. ontsluiten van referentiegegevens met de community en het opvragen en gebruiken van referentiegegevens uit de community bij het uitvoeren van taxaties.

Onze rechtsgronden voor het verzamelen, gebruiken, delen en anderszins verwerken van jouw informatie

Het NWWI vertrouwt op een aantal rechtsgronden om jouw informatie te verzamelen, te gebruiken, te delen en anderszins te verwerken voor de doeleinden die in deze privacy- en gebruiksverklaring worden beschreven. Deze rechtsgronden omvatten:

 1. waar dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en het leveren van onze dienstverlening;
 2. waar je toestemming hebt gegeven voor de verwerking, die je te allen tijde kunt intrekken;
 3. waar het NWWI moet voldoen aan een wettelijke verplichting, een gerechtelijk bevel, of om rechtsvorderingen uit te oefenen en te verdedigen;
 4. waar dit noodzakelijk is voor de bescherming van jouw vitale belangen, of die van anderen;
 5. waar je de informatie duidelijk openbaar hebt gemaakt;
 6. waar dit noodzakelijk is in het algemeen belang; en
 7. waar dit noodzakelijk is ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van het NWWI of een derde partij, zoals die van geldverstrekkers, corporaties, taxateurs/taxatiebedrijven en toezichthouders.

Onze doelen voor de verwerking

Het NWWI verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van je als je een aanvraag voor een gevalideerd taxatierapport indient of een account aan laat maken. Ook verwerkt het NWWI je persoonsgegevens die in taxatierapporten voorkomen en van alle partijen die bij de aanvraag betrokken zijn.

De persoonsgegevens worden voor de volgende doelen gebruikt:

 1. Het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst om een taxatierapport te valideren.
 2. Het opslaan van (gevalideerde) taxatierapporten in de database van het NWWI, zodat het rapport later kan worden geraadpleegd;
 3. Het opslaan en ter beschikking stellen van referentieobjecten in de taxateurs community;
 4. Het beschikbaar stellen aan jou als opdrachtgever, als opdrachtverstrekker (aanvrager) en aan de of namens jou aangegeven derden;
 5. Voor het voorkomen en bestrijden van fraude en witwassen;
 6. Het uitvoeren van controles t.b.v. de Centrale Registratie Taxaties;
 7. Het (mede) uitvoeren van doorlopend toezicht vanuit het NRVT waarbij ook inbegrepen profilering. (Zie voor meer informatie: https://www.nrvt.nl/regelgeving/doorlopend-toezicht/)
 8. Voor de afhandeling van betalingen;
 9. Voor de controle op aanwezigheid van dekking bij de beroepsaansprakelijkheid;
 10. Voor kwaliteits- en marktonderzoeken;
 11. Voor training en opleiding van eigen personeel;
 12. Om contact op te kunnen nemen;
 13. Voor het uitvoeren van marketingactiviteiten;
 14. Om te voldoen aan de wet;
 15. Om te kunnen informeren over verbetering van bestaande diensten en introductie van nieuwe diensten;

Het NWWI verwerkt ook persoonsgegevens afkomstig van anderen dan de betrokkenen zoals bijvoorbeeld gegevens van het Kadaster in akten of uittreksels die als bijlage bij de taxatierapporten worden gevoegd.

Onze gerechtvaardigde belangen

Wij verwerken jouw informatie ter bevordering van de volgende gerechtvaardigde belangen:

 1. Onze dienstverlening veilig en beveiligd houden:Wij gebruiken jouw informatie indien dit noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van ons en de bij ons bekende partijen te behartigen om de veiligheid van het NWWI te waarborgen, bijvoorbeeld door het implementeren en verbeteren van veiligheids- en beschermingsmaatregelen, het beschermen tegen fraude en misbruik, en het handhaven van onze aansluitingsovereenkomst.
 2. Het leveren, verbeteren en ontwikkelen van onze dienstverlening:Wij gebruiken jouw informatie om onze dienstverlening te leveren, te verbeteren en te ontwikkelen. Wij doen dit omdat het noodzakelijk is om onze gerechtvaardigde belangen na te streven om de bij ons bekende partijen op duurzame basis een innovatief aanbod aan te bieden.

Onze bewaartermijnen

 1. Het NWWI bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.
 2. Het NWWI bewaart je persoonsgegevens tot maximaal 7 jaar na het beëindigen van de hypotheek, of, als er geen sprake is van een hypotheek, maximaal 30 jaar. Geldverstrekkers kunnen namelijk tot die periode door hun toezichthouder gevraagd worden om gegevens aan te leveren. Aangezien de ‘originele’ taxatierapporten met bijlagen bij het NWWI zijn opgeslagen dient het NWWI deze te bewaren.

Ook woningcorporaties kunnen verplicht zijn om woningen terug te kopen en hebben daarvoor ook het eerder opgestelde taxatierapport nodig om eventuele verschillen tussen de huidige situatie en destijds inzichtelijk te krijgen.

 1. Als een taxatieopdracht door de taxateur is geaccepteerd maar er is geen taxatierapport uitgebracht, dan worden de gegevens 2 jaar na de laatste handeling verwijderd.
 2. Het NWWI bewaart de referentieobjecten in de taxateurs community gedurende een periode van 20 jaar.

Delen met derde partijen

 1. Het NWWI deelt je persoonsgegevens met diverse derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, als hiervoor toestemming is gegeven en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
 2. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor tenminste eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Het NWWI blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 3. De gegevens van het te taxeren object worden bij de Centrale Registratie Taxaties (CRT) aangeboden. Dit is een database die wordt beheerd door het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) die door alle validatie-instituten gebruikt wordt om te controleren of in de afgelopen 2 jaar een eerder taxatierapport is opgesteld.

Wij verwijzen voor meer details naar het NRVT.

 1. Wij verzenden je taxatierapport, bijlagen dan wel data uit het taxatierapport aan personen en organisaties die betrokken zijn bij de aanvraag. Heeft je intermediair de opdracht namens jou ingevoerd, dan ontvangt deze ook je taxatierapport. Heb je gekozen voor een geldverstrekker, dan sturen wij die geldverstrekker bericht dat je taxatierapport klaar staat om opgehaald te worden of sturen wij het taxatierapport aan hem toe. Heeft die geldverstrekker een partij die dergelijke gegevens voor hem verwerkt, dan verzenden wij op hun verzoek het aan die partij.
 2. Tot slot maken wij gebruik van een externe e-mailserviceprovider. Met deze partij hebben wij een verwerkersovereenkomst om te garanderen dat deze partij zich houdt aan de vereisten en juiste waarborgen gebruikt ter beveiliging van persoonsgegevens.

 

Onze cookies

De website van NWWI maakt gebruik van technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website verder optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor meer details verwijzen wij naar het NWWI Cookiebeleid.

Jouw rechten

 1. Wil je weten welke persoonsgegevens wij over je hebben vastgelegd? Dan kun je gebruik maken van je ‘Recht op inzage’.

Wij kunnen je een overzicht sturen met de gegevens die wij van je hebben. Stuur je verzoek dan naar info@nwwi.nl o.v.v. ‘verzoek tot inzage’.

 1. Kan ik mijn persoonsgegevens wijzigen en zo gebruik maken van mijn ‘Recht op correctie’?

Als je persoonsgegevens niet kloppen, vinden we dat vervelend en kun je het NWWI vragen de gegevens aan te passen. Neem daarvoor contact op met ons via info@nwwi.nl o.v.v. ‘verzoek tot correctie’ samen met het rapportnummer waarbij deze gegevens zijn vermeld en geef aan welke gegevens je aangepast wilt zien.

Als je taxateur bent en je wilt je gegevens wijzigen dien je primair dit verzoek in te dienen bij het taxateursregister NRVT, tel. 010-3161200, info@nrvt.nl.

 1. Kan ik mijn persoonsgegevens laten verwijderen en zo gebruik maken van mijn ‘Recht om vergeten te worden’?

Als je wilt dat het NWWI je persoonsgegevens verwijdert kun je hiervoor een verzoek indienen via info@nwwi.nl o.v.v. ‘verzoek tot verwijdering’ samen met het rapportnummer waarbij deze gegevens zijn vermeld en geef tevens aan wat de reden is van je verzoek. Het NWWI maakt namelijk een belangenafweging tussen jouw verzoek en degene die betrokken zijn bij het taxatierapport.

Als je persoonsgegevens enkel zijn verwerkt met jouw toestemming kun je deze toestemming intrekken. Dit kun je doen door hiervoor een verzoek in te dienen via info@nwwi.nl o.v.v. ‘intrekken toestemming’. Zodra je deze toestemming intrekt, zullen wij deze persoonsgegevens niet meer verwerken. De intrekking van jouw toestemming doet echter niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking van deze persoonsgegevens voorafgaand aan deze intrekking.

 1. Kan ik mijn persoonsgegevens voor minder doelen laten verwerken en zo gebruik maken van mijn ‘recht op beperking’?

Ja, het is bijvoorbeeld mogelijk om je af te melden voor de nieuwsbrief die het NWWI aan je verzendt. Het meest eenvoudige is om de link in de laatste nieuwsbrief hiervoor te gebruiken of een email te sturen naar info@nwwi.nl o.v.v. ‘verwijderen nieuwsbrief’.

 1. Kan ik mijn persoonsgegevens overdragen en zo gebruik maken van mijn ‘Recht op dataportabiliteit’?

Als je wilt dat het NWWI jouw persoonsgegevens in een formaat aanlevert dat ook door andere partijen kan worden ingelezen, dan kun je hiervoor een verzoek indienen via info@nwwi.nl o.v.v. ‘recht op dataportabiliteit’ waarin je aangeeft met welke reden je deze gegevens beschikbaar wilt hebben. Wij zullen vervolgens contact met je opnemen om te kijken op welke wijze wij je kunnen helpen met je vraag.

 1. Kan ik ook bezwaar maken tegen de gegevensverwerking van mijn persoonsgegevens?

Ja, al betekent dit dat je geen opdrachten via ons systeem kan invoeren of taxatierapporten ter validatie kunt aanbieden.

Dit kun je emailen via info@nwwi.nl o.v.v. ‘bezwaar gegevensverwerking’.

Bij elke van de hiervoor genoemde verzoeken wil het NWWI de identiteit van jou vaststellen. Wil je daarom ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs etc.) meesturen ? Maak in de kopie je Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan. Schrijf vervolgens in de kopie dat het een kopie is, dat deze alleen voor het NWWI is bedoeld en de datum waarop je de kopie aan het NWWI toestuurt. Die gebruiken wij alleen om je identiteit te controleren en zullen wij na afhandeling van je verzoek direct vernietigen.

Het NWWI zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken reageren op je verzoek.

 

Klacht over verwerking persoonsgegevens

Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat je vindt dat het NWWI niet zorgvuldig (genoeg) omgaat met je persoonsgegevens? Of omdat je inzage of correctie hebt gevraagd van je persoonsgegevens, maar je niet tevreden bent met de reactie van ons?

Dan stellen wij het op prijs als je een mailtje stuurt naar privacy@nwwi.nl o.v.v. ‘klacht verwerking persoonsgegevens’. De verantwoordelijke binnen het NWWI neemt deze klacht door en zal eventueel aanvullende informatie aan je vragen. Op deze klacht krijg je binnen 14 dagen antwoord.

Ben je nog niet tevreden met het antwoord?

Dan heb je de mogelijkheid om een klacht neer te leggen bij de rechter. Je kunt je ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen in het geschil over de uitoefening van je rechten. Voor meer informatie verwijzen wij naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze beveiliging van gegevens
Het NWWI neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed zijn beveiligd of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met het NWWI via privacy@nwwi.nl.

 

Meldplicht datalekken

De meldplicht datalekken houdt in dat een datalek binnen 72 uur gemeld moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat is een datalek?

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft hiervoor de volgende definitie:

Bij een datalek is sprake van een inbreuk op de beveiliging waardoor persoonsgegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van persoonsgegevens, maar ook vernietiging daarvan en andere vormen van onrechtmatige verwerking.

Voorbeelden

Een datalek kan bijvoorbeeld zijn: een gestolen laptop, een verloren usb-stick met persoonsgegevens, een ex-werknemer met toegang tot persoonsgegevens, een e-mailbericht waarin alle geadresseerden zichtbaar zijn of een inbraak in een databestand door een hacker.

Melden datalek

Een datalek moet volgens de wet bij de toezichthouder worden gemeld als het waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. NWWI volgt hierin de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens. In lijn met deze beleidsregels zal de melding zo mogelijk niet later dan 72 uur na de ontdekking van het datalek gedaan worden.

Wie stellen wij op de hoogte van een datalek?

Consumenten:

NWWI zal je informeren via het bij ons bekende emailadres.

Organisaties:

NWWI zal de hiervoor aangewezen contactpersoon hierover informeren. Mocht deze niet bij ons bekend zijn dan zullen we de directie van jouw organisatie informeren.

Als NWWI een ernstig datalek heeft geconstateerd stellen wij onze relaties daarvan zo snel mogelijk op de hoogte.

 

Wijzigingen
Het NWWI behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en gebruiksverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacy- en gebruiksverklaring worden hier gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig de Privacy- en gebruiksverklaring.

Vragen

Wij hebben een document gemaakt met daarin een aantal veel voorkomende vragen over de verwerking van je persoonsgegevens. Deze kun je hier vinden.

Contact

Als je andere vragen hebt over deze Privacy- en gebruiksverklaring, neem dan gerust contact op met:

Stichting NWWI
Molen 25 / Postbus 1005
3994 DA Houten / 3990 CA Houten
KVK-nummer: 30265403

Telefoon: 030-6344150
E-mail: privacy@nwwi.nl

Privacy- en gebruiksverklaring_v 2.5