NWWI

Normen

Om een taxatierapport inhoudelijk op de juiste wijze te beoordelen en een taxateur te controleren zijn normen nodig. Deze normen zijn opgesteld door het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) en zijn vastgelegd in het ISO 9001:2015 addendum en in het normblad wat een onderdeel vormt van het taxatierapport.

Waarborgfonds Eigen Woningen

De door de brancheorganisaties opgestelde normen zijn integraal overgenomen door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Het WEW is het uitvoerend orgaan van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Daarnaast vormen ook de specifieke eisen van de geldverstrekkers een belangrijk onderdeel.
Het NWWI past deze normen en eisen toe in de validatie van de taxatierapporten. Het doel is te komen tot een goed onderbouwd en transparant taxatierapport waar de geldverstrekker en de consument op kunnen bouwen.

Waar controleert het NWWI op?

Het NWWI controleert of de taxateur wel bevoegd is om te mogen taxeren. Indien dit het geval is, wordt het rapport individueel door één van onze medewerkers op vele onderdelen gecontroleerd. Hierbij wordt o.a. gekeken naar:

- Een correcte onderbouwing van de getaxeerde marktwaarde;
- Welke bronnen er zijn geraadpleegd en of de bijlagen hiervan zijn meegeleverd;
- Of de juiste en recente foto’s zijn meegeleverd;
- Of er geen sprake is van belangenverstrengeling;
- Of er vooraf geen ‘gewenste taxatiewaarde’ is meegegeven.

Het NWWI hecht grote waarde aan kwaliteit, betrouwbaarheid en transparantie. Het is daarom van belang dat de normen die zijn vastgesteld door de aangewezen instanties worden toegepast en gehandhaafd.

NWWI Normenkader

Conform de NWWI-aansluitingsvoorwaarden dient de taxateur zich te houden aan de fundamentele beginselen die het NRVT stelt aan de bij haar ingeschreven taxateurs zoals die zijn verwoord in het Reglement Gedrags- en Beroepsregels NRVT. Naast deze reeds geldende Gedrags- en Beroepsregels NRVT worden van toepassing verklaard alle geldende en relevante regels en richtlijnen welke voortvloeien uit het doel waarvoor het betreffende Taxatierapport of Bureauwaardering is opgesteld, alsmede verdere NWWI richtlijnen. Dit tezamen vormt het Normenkader van het NWWI.

Dit Normenkader wordt onder andere gevormd door: