Interne Klachtenprocedure NWWI  in het kort

Deze klachtenprocedure is uitsluitend bestemd voor aangesloten taxateurs. Uitgangspunt is dat de klacht zoveel mogelijk zal worden opgelost door de medewerker of afdeling waar de klacht is ontstaan. Lukt dit niet of onvoldoende dan kan de taxateur zich wenden tot de afdeling Compliance.

Klachten kunnen per e-mail worden ingediend. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het standaard klachtenformulier. Het e-mailadres voor klachten gericht aan NWWI is:  klachten@nwwi.nl.

Voor de afhandeling van de klacht zullen door de afdeling Compliance doorgaans de volgende stappen worden doorlopen: 

  • De ontvangen klacht wordt zorgvuldig beoordeeld en indien van toepassing zullen de diverse klachtonderdelen worden onderscheiden;
  • Indien noodzakelijk zal er nog telefonisch contact worden opgenomen met de klager onder andere om de klacht(onderdelen) helder te krijgen/bevestigd te krijgen en er zal zo mogelijk nog om aanvullende informatie worden gevraagd;
  • Na definiëring van de klacht zal worden getoetst in hoeverre het interne (validatie)proces volledig is doorlopen. Indien dit onverhoopt niet het geval is dan zal de klacht met de betreffende afdeling worden besproken en zal het proces verder worden voortgezet/hervat. Klager zal hiervan op de hoogte worden gebracht;
  • Vervolgens wordt beoordeeld of het interne proces juist is doorlopen; Is dit niet het geval, dan zal de klacht met de betreffende afdeling worden besproken en zal worden beoordeeld of het proces alsnog op juiste wijze kan worden voortgezet. Klager zal hiervan op de hoogte worden gebracht;
  • Voorts wordt beoordeeld of het resultaat/genomen besluit een logisch gevolg is van het doorlopen proces;
  • Vervolgens zal, mede op grond van de klacht, het genomen besluit/resultaat inhoudelijk worden getoetst; 
  • Hierna zal NWWI haar standpunt innemen ten aanzien van de klacht. 

De taxateur ontvangt hierover uiterlijk na 7 werkdagen bericht. NWWI kan die termijn verlengen indien daartoe gegronde redenen zijn, zoals vertraging in de communicatie tussen taxateur en NWWI.

Geschillenregeling

NWWI is aangesloten bij de Geschillenregeling Validaties. Deze wordt uitgevoerd door de Geschillencommissie Validaties welke is ondergebracht bij de Stichting Tucht van NRVT. Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u (als taxateur) bij die stichting een geschil aanhangig maken. Zie voor de betreffende procedure en voorschriften https://www.nrvt.nl/tucht/geschillencommissie-validaties