NWWI

Regeling Meldpunt NWWI

Algemeen

Het 'Meldpunt NWWI' is bedoeld voor alle NWWI gerelateerde zaken. Dit kunnen ook meldingen zijn die niet direct over het NWWI zelf gaan, maar wel het NWWI aangaan.
Heeft u een klacht over het NWWI zelf klik dan hier.

Meldpunt NWWI

Het NWWI heeft een regeling die er voor zorgt dat mensen van binnen én van buiten de
organisatie vermeende onregelmatigheden die de organisatie betreffen aan de orde
kunnen stellen, zonder dat hierdoor gevaar voor hun rechtspositie ontstaat.
Deze regeling leidt ertoe dat dergelijke meldingen worden vastgelegd en vertrouwelijk
en tijdig door de organisatie worden behandeld.

Reikwijdte

Dit Meldpunt heeft betrekking op de volgende situaties:
A. een melding over een (eventuele) overtreding van een bij het NWWI aangesloten taxateur welke het vertrouwen dan wel de reputatie kan schaden van het NWWI of welke een bedreiging kan vormen voor de integere uitvoering van de beroepsgroep taxateur.
B. een melding die betrekking heeft op het handelen of nalaten van handelen van het
intermediair, hypotheekadviseur of geldverstrekker.
C. een melding van een signalering van een mogelijke fraude-indicator of een (vermoeden)
van bewust onjuist informeren.
D. en verder alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan het NWWI in aanmerking komen.

Procedure

1. Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van dit Meldpunt valt, heeft  de melder de mogelijkheid deze te melden aan de Compliance Officer.
2. De melding aan de Compliance Officer vindt uitsluitend elektronisch plaats via meldpunt@nwwi.nl.
3. De Compliance Officer bevestigt de melding binnen 2 werkdagen aan de melder. De
Compliance Officer informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn de melding in behandeling wordt genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk 10 werkdagen na de ontvangst van de melding.
4. Indien de Compliance Officer dit noodzakelijk acht dan zullen andere belanghebbenden worden geïnformeerd. Dit zal ingeval van een situatie genoemd onder A in ieder geval de
brancheorganisatie zijn. Indien er sprake is van de situatie genoemd onder punt C zal dit in ieder geval de geldverstrekker zijn. De Compliance Officer informeert hierover tevens de melder. Bij het informeren maakt de Compliance Officer de bron van de melding niet bekend.

Geheimhouding

Een ieder die betrokken is bij de behandeling van een melding zoals in deze regeling opgenomen, is verplicht tot geheimhouding van alle informatie waarvan hij/zij kennis neemt. De anonimiteit van de melder wordt op diens verzoek gerespecteerd, mits niet in strijd met de wettelijke verplichtingen. Als de situatie zich voordoet dat de anonimiteit niet langer kan worden gewaarborgd, wordt de melder vooraf gevraagd of deze de melding wil handhaven. Voorgaande laat onverlet dat het noodzakelijk kan zijn de identiteit van een melder en/of de gemelde persoon of bedrijf mee te delen aan instanties die wettelijk bevoegd zijn voor verder onderzoek of gerechtelijke procedures.

Privacy en rechtsbescherming

Degene die een (voorgenomen) melding van een incident te goeder trouw heeft ingediend wordt op geen enkele manier in zijn/haar positie benadeeld als gevolg van het indienen van de incidentmelding.