NWWI

Regeling Meldpunt NWWI

Algemeen

Dit Meldpunt is bedoeld voor alle NWWI gerelateerde zaken. Dit kunnen ook meldingen zijn die niet direct over het NWWI zelf gaan, maar wel het NWWI aangaan. Het NWWI kent een aparte klachtenregeling welke is bedoeld voor alle uitingen van ontevredenheid over de handelswijze van het NWWI.

Reikwijdte

Dit Meldpunt heeft betrekking op de volgende situaties:
A. een melding over een (eventuele) overtreding van een bij het NWWI aangesloten taxateur welke het vertrouwen dan wel de reputatie kan schaden van het NWWI of welke een bedreiging kan vormen voor de integere uitvoering van de beroepsgroep taxateur.
B. een melding die betrekking heeft op het handelen of nalaten van handelen van het intermediair, de hypotheekadviseur, de corporatie of de geldverstrekker.
C. een melding van een signalering van een mogelijke fraude-indicator of een (vermoeden) van bewust onjuist informeren.
D. alle situaties die naar de mening van de melder voor melding aan het NWWI in aanmerking komen.

Procedure

1. Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van dit Meldpunt valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de afdeling Compliance.
2. De melding aan de afdeling Compliance vindt plaats via meldpunt@nwwi.nl.
3. De afdeling Compliance bevestigt de melding binnen 2 werkdagen aan de melder. De afdeling Compliance informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn de melding in behandeling wordt genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk 10 werkdagen na de ontvangst van de melding.
4. Indien de afdeling Compliance dit noodzakelijk acht dan zullen andere belanghebbenden worden geïnformeerd, zoals bijvoorbeeld het NRVT en de betrokken geldverstrekker. De afdeling Compliance informeert hierover tevens de melder. Bij het informeren maakt de afdeling Compliance de bron van de melding niet bekend.

Geheimhouding

Een ieder die betrokken is bij de behandeling van een melding zoals in deze regeling opgenomen, is verplicht tot geheimhouding van alle informatie waarvan hij/zij kennis neemt. De anonimiteit van de melder wordt op diens verzoek gerespecteerd, mits niet in strijd met de wettelijke verplichtingen. Als de situatie zich voordoet dat de anonimiteit niet langer kan worden gewaarborgd, wordt de melder vooraf gevraagd of deze de melding wil handhaven. Voorgaande laat onverlet dat het noodzakelijk kan zijn de identiteit van een melder en/of de gemelde persoon of bedrijf mee te delen aan instanties die wettelijk bevoegd zijn voor verder onderzoek of gerechtelijke procedures.

Privacy en rechtsbescherming

Degene die een (voorgenomen) melding van een incident te goeder trouw heeft ingediend wordt op geen enkele manier in zijn/haar positie benadeeld als gevolg van het indienen van de incidentmelding.