NWWI

Per 1 september 2013 wordt de branchebrede norm ‘de fixatie van de getaxeerde marktwaarde' van kracht. Dit betekent dat de taxateur de definitieve getaxeerde marktwaarde van het object eerst dient op te geven voordat de waarde(n) van de modelmatige rapporten geleverd wordt (worden).

STenV heeft het besluit tot fixatie genomen in overleg met het NWWI en andere validatie instituten. Hiermee wil de stichting de betrouwbaarheid van de taxatierapporten en het vertrouwen in de taxateur verder verhogen. De fixatie en het tijdstip waarop de modelwaarden worden geleverd, moeten alle schijn wegnemen dat de taxateur bij de waardering van het object zich laat beïnvloeden door de waarde in de modelmatige rapporten.

De onderbouwing van de referentieobjecten wijkt niet af van de huidige situatie. Bij een afwijking tussen modelwaarde(n) en de gefixeerde marktwaarde die groter is dan 10,0% dient de taxateur een inhoudelijke verklaring te geven. Bij een verschil kleiner of gelijk aan 10,0% is de taxateur niet verplicht een inhoudelijke verklaring te geven, mits de taxateur de getoonde referenties ook daadwerkelijk bruikbaar acht ter onderbouwing van de waarde. Het is niet meer mogelijk om de getaxeerde marktwaarde te wijzigen nadat de modelwaarden geleverd zijn.

De fixatie van de getaxeerde marktwaarde tijdens het validatieproces geldt voor de volgende taxatiemodellen:Financiering woonruimte (2013), Bijzonder Beheer woonruimte, Transactie Woonruimte Individueel (professionele opdrachtgever)’.

Het proces van het valideren ziet er na de aanpassing (vereenvoudigt) als volgt uit:
a. Ingave basisgegevens voor het opvragen van de modelmatige rapporten;
b. Opvragen referentieobjecten (hierbij wordt nog geen inzicht gegeven in de modelwaarde(n);
c. Definitief vastleggen marktwaarde door taxateur (deze waarde kan niet meer aangepast worden);
d. Opvragen modelwaarde van modelmatig rapport;
e. Invoegen modelwaarde van modelmatig rapport in taxatierapport;
f. Indien van toepassing: toelichting afwijking marktwaarde t.o.v. modelwaarde van modelmatig rapport;
g. Verdere uitwerking taxatierapport;
h. Definitief maken rapport en gereedmelden richting validatie instituut.

De werkwijze wordt begin volgend jaar geëvalueerd.

Wilt u meer weten? Raadpleeg dan onze Q&A.