NWWI

vu shutterstock_157394219

Makelaars en taxateurs zijn verplicht om het woonoppervlak van een woning vast te stellen aan de hand van de NEN 2580-norm. Helaas houden niet alle makelaars/taxateurs zich aan deze norm en wordt er een afwijkend aantal m2 opgenomen. Het niet opvolgen van de meetinstructie kan vervelende gevolgen hebben.

Onlangs hebben zowel de Raad van Toezicht als de Centrale Raad van Toezicht wederom uitspraak gedaan in tuchtzaken met betrekking tot het niet - of niet juist - hanteren van de Meetinstructie. De uitspraken zullen ter zijner tijd (anoniem) worden gepubliceerd  op http://www.nvmtuchtrechtspraak.nl

Raad van Toezicht
De zaak die voor de Raad van Toezicht werd behandeld ging over een fout die de makelaar had gemaakt in de optelling van de verschillende getallen.
De makelaar had 16 m2 teveel berekend op een werkelijk aantal van 114 m2. De Raad vindt dit tuchtrechtelijk verwijtbaar, omdat deze afwijking het gevolg was van slordigheid of onoplettendheid. De makelaar had deze fout zelf niet ontdekt. Daardoor had de makelaar ten aanzien van een belangrijk onderdeel van de verkoopinformatie niet de zorgvuldigheid in acht genomen die van een makelaar mag worden verwacht.
De kopers mochten er terecht op vertrouwen dat het appartement een woonoppervlak had van 130 m2. Het verschil is immers aanzienlijk, maar ook weer niet zo groot dat de kopers dit had moeten opvallen, oordeelt de Raad. Daarmee heeft de makelaar regel 1 van de Erecode geschonden en wordt aan hem een berisping opgelegd. Belangrijk in deze laatste uitspraak is verder dat de makelaar zich erop had beroepen dat in de verkoopbrochure op iedere pagina erop werd gewezen dat aan de vermelde gegevens geen rechten konden worden ontleend. Dit heeft de makelaar niet kunnen baten.

Centrale Raad van Toezicht
De Centrale Raad (CR) hanteert als uitgangspunt dat derden in beginsel op de verkoopdocumentatie moeten kunnen afgaan bij het nemen van aan aankoopbeslissing. Het behoort tot de taak van de makelaar/taxateur de juiste feiten weer te geven en zodoende geen bovenmatige verwachtingen te creëren. Dit geldt in het bijzonder voor de gebruiksoppervlakte omdat die gegevens voor potentiële kopers in het algemeen een belangrijk aspect vormen.

In deze zaak ging het om een afwijking van (ongeveer) 5 m2 op een werkelijke oppervlakte van 100 m2. De CR geeft aan dat sprake is van een zodanige afwijking, dat niet kan worden geoordeeld dat de makelaar met de van hem te verlangen zorgvuldigheid de verkoopdocumentatie heeft samengesteld. Daarmee heeft de makelaar regel 1 van de Erecode geschonden. De klacht wordt gegrond verklaard en er wordt een berisping opgelegd. De CR tekent overigens terecht aan dat een niet overeenkomstig de Meetinstructie uitgevoerde meting niet per definitie hoeft te leiden tot een verkeerde prijsstelling. Deze opmerking kan relevant zijn in het kader van een eventuele claim tot schadevergoeding van kopers bij de civiele rechter.

Uit deze uitspraken blijkt opnieuw welk belang het meten conform de Meetinstructie volgens de norm NEN2580 is. Ook blijkt dat het opnemen van clausules waarin de aansprakelijkheid van de makelaar/taxateur geheel of deels wordt uitgesloten niet altijd uitkomst biedt.

Bron: NVM