NWWI

Onderstaand treft u een samenvatting aan van de belangrijkste wijzigingen in de aansluitingsvoorwaarden van het NWWI 2014. Wij adviseren u om niet alleen onze samenvatting door te lezen maar het gehele document van de aansluitingsvoorwaarden 2014  .

Artikel 4 ‘Verplichtingen Taxateur’

 • Lid 1 is vereenvoudigd door enkel te verwijzen naar ‘NWWI-regels.
 • Lid 6 is geheel toegevoegd. Dit betreffen alle aanvullende ‘verplichtingen’ van de taxateur ten aanzien van het verstrekken van relevante informatie.

 

Artikel 10 ’Behandeling van door de Taxateur ingediende klachten’

 • Dit artikel is geheel herschreven en aangepast aan de huidige praktijk.
 • In de aansluitingsvoorwaarden wordt onderscheid gemaakt tussen ingediende klachten over het NWWI door de Taxateur (Aangeslotene) en tussen ingediende klachten over de Taxateur door bijvoorbeeld een opdrachtgever of door het NWWI zelf. Dit artikel gaat over ingediende klachten over het NWWI. Onder andere worden de voorwaarden vermeld waaraan een klacht over het NWWI moet voldoen.

 

Artikel 11 'Behandeling van klachten betreffende de Taxateur zelf’

 • Dit artikel is geheel herschreven en aangepast aan de huidige praktijk.
 • Lid 1 is toegevoegd door scheiding van artikel 10 en 11 in de oude versie. Dit artikel gaat over de behandeling van klachten betreffende de Taxateur zelf.
 • Artikel 11 betreffende ‘de tuchtregeling’ uit de oude voorwaarden, is thans verwoord in lid 3, waarbij tevens wordt aangegeven dat het NWWI zelf maatregelen kan treffen (lid 4).
 • Lid 2 is verduidelijkt. Er wordt tevens een actieve rol van de Taxateur verwacht.

 

Artikel 12 ‘Einde aansluiting en schorsing’

Dit artikel is herschreven en opgesplitst in drie onderdelen, te weten:
a.    Opzegging door de Taxateur(lid 1 en 2)
b.    Opzegging door het NWWI (lid 3, 4 en 5)
c.    Schorsing’ (lid 6, 7, en 8)

 • Lid 2 is aangepast, waarbij de tekst, ‘dat opzegging slechts tegen het einde van het kalenderjaar kan geschieden’, is verwijderd. Dit blijkt in de praktijk overbodig.
 • Lid 3 en lid 4 uit de oude voorwaarden waren eveneens overbodig en zijn geheel verwijderd.
 • In het huidige lid 3 staan opzeggingsgronden vanuit het NWWI vermeld. Dit is sterk vereenvoudigd ten opzichte van de opzeggingsgronden vermeld in lid 5 van de oude voorwaarden. Daarnaast is lid 3 sub f en sub g als opzeggingsgrond toegevoegd.
 • Lid 4 geeft aan hoe opzegging plaats vindt.
 • Lid 5 vermeldt nog aanvullende, directe, opzeggingsgronden en vervangt lid 6 van de oude voorwaarden. Ook deze is vereenvoudigd, waarbij sub c als directe opzeggingsgrond is toegevoegd.
 • Lid 6 tot en met 8 vervangen lid 9 tot en met 13 van de oude voorwaarden en betreffen schorsing van de Taxateur. Een en ander is in overeenstemming gebracht met de huidige praktijk.
 • Lid 9 is toegevoegd om informatie betreffende schorsing of beëindiging te kunnen delen met belanghebbenden.