NWWI

1. Vraag:
Welke informatiebron raadpleegt u voor het beantwoorden van de vragen in het taxatierapport Financiering Woonruimte 2013 betreffende de vermogenspositie van de VVE (G.2b)?
Antwoord:
U gebruikt als informatiebron uitsluitend de meest recente balans (dus niet de Winst en Verlies rekening, exploitatieoverzicht en/of begroting).
Hierbij dient u het totaal van het algemeen reservefonds en de bestemmingsfondsen (welke op de balans voorkomen) correct te vermelden. Reservefondsen worden op de balans o.a. ook wel aangeduid met ‘voorzieningen’. Deze voorzieningen hebben dan een gedefinieerde bestemming.

2. Vraag:
Wat is de vermogenspositie ?
Antwoord:
Het betreft hier het vrij te besteden bedrag, d.w.z. het is nog niet gereserveerd met een bepaalde bestemming en bestaat uit de ‘algemene reserve’ en/of het ‘exploitatiesaldo’. Beide kunnen zowel positief als negatief zijn.

3. Vraag:
Waar kan ik de vermogenspositie en/of het Reservefonds vinden op de balans?
Antwoord:
Deze informatie vindt u aan de passiva (credit) zijde van de balans.

4. Vraag
Hoe vermeld ik het exploitatiesaldo in het rapport?
Antwoord:
Als hiervan sprake is, wordt dit op de balans o.a. met (exploitatie)resultaat (soms met jaartal) of met winst of verlies aangeduid. Indien er sprake is van een negatief resultaat, vermeldt u dit duidelijk in uw rapport. Als er geen exploitatiesaldo op de balans voorkomt, vult u “0” in.

5. Vraag:
Behoren voorzieningen die geen bestemming hebben tot het exploitatiesaldo of tot de reserves?
Antwoord:
Neen, voorzieningen die geen bestemming hebben behoren niet tot het eigen vermogen.
Dus niet tot de reserves en niet tot het exploitatiesaldo.
Deze voorzieningen betreffen een bedrag dat credit op de balans apart is gezet voor verplichtingen die te verwachten zijn met het oog op onzekere omstandigheden waarvan het tijdstip niet is bekend. Zij vallen onder het vreemd vermogen. Ook als het uit eigen middelen is gecreëerd.

6. Vraag:
Wat is de looptijd van vreemd lang en vreemd kort vermogen?
Antwoord:
Vreemd vermogen op lange termijn heeft een looptijd langer dan 1 jaar.
Vreemd vermogen op korte termijn heeft een looptijd tot 1 jaar.

7. Vraag:
Wat is het reservefonds?
Antwoord:
Het reservefonds is een voor onderhoud bestemd bedrag en bestaat meestal uit één of meerdere van onderstaande onderdelen:

  • Reservering (of voorziening) groot onderhoud
  • Reservering (of voorziening) schilderwerk
  • Reservering (of voorziening) dak
  • Reservering (of voorziening) lift

 

8. Vraag:
Wat moet ik doen als er geen balans beschikbaar is?
Antwoord:
Als de VvE geen balans opstelt voor de financiële administratie, kunt u een andere bijlage toevoegen waaruit de financiële status van de VvE blijkt. Bijvoorbeeld een recent bankafschrift.

Bij vraag G2b in het taxatierapport Financiering Woonruimte 2013, vult u dan de onderstaande zaken in:

  • bij datum meest recente balans vult u de datum van het bankafschrift of een andere financieel overzicht in. Dit document voegt u als bijlage bij uw rapport.
  • de vraag in het taxatierapport “ is vastgesteld door de VvE” beantwoordt u met “Nee”. Hierbij licht u toe dat er geen balans is en dat het bankafschrift (of ander bijgevoegd financieel overzicht) de aanwezige geldmiddelen weergeeft en dat dit bedrag bij “exploitatiesaldo” wordt vermeld
  • het totaal van reservefonds en bestemmingsfonds(en) met ‘nihil’ beantwoorden
  • het banksaldo bij “ exploitatiesaldo”  vermelden
  • kopie van het betreffende bankafschrift of een ander financieel overzicht van de VvE als bijlage toevoegen.