NWWI

Bijzonderheden Voorwaarden Transactie Woonruimte Complex
U bevestigt bij het voltooien van de opdracht op de hoogte te zijn van de volgende bijzonderheden:

 • Het NWWI wijst u erop dat het uw eigen verantwoordelijk is om er voor zorg te dragen dat u een schriftelijke bevestiging van de opdrachtvoorwaarden ontvangt van de opdrachtgever om te voldoen aan de privacywetgeving en de Privacy- en Gebruiksverklaring van het NWWI welke u kunt vinden op http://www.nwwi.nl/privacy alsmede aan de Europese taxatiestandaarden (EVS).
  U ontvangt, na acceptatie van deze opdracht, dan ook een email met daarin een link naar de opdrachtvoorwaarden. Deze zullen bij de ondertekening als bijlage door het NWWI bij het taxatierapport worden toegevoegd. U verklaart bij ondertekening van het taxatierapport dat de bevestigde opdrachtvoorwaarden in uw taxatiedossier identiek zijn aan de opdrachtvoorwaarden die als bijlage bij het taxatierapport worden gevoegd.
  U verklaart tevens dat u op het moment van ontvangst van de opdrachtvoorwaarden controleert of de afspraken juist zijn geformuleerd en, indien dit niet het geval is, deze direct aanpast waarna u een nieuwe versie van de opdrachtvoorwaarden ontvangt.
 • Het NWWI wijst u hierbij nadrukkelijk op het feit dat deze opdrachtvoorwaarden, waaronder begrepen het honorarium, zijn overeengekomen tussen u en de opdrachtgever. Het NWWI is hierin geen partij en draagt hierin derhalve geen verantwoordelijkheid voor deze gemaakte afspraken.
 • Voordat deze aanvraag door u wordt geaccepteerd, wijst het NWWI u nadrukkelijk op het feit dat de persoonsgegevens behorend bij het taxatiedossier door het NWWI worden verzameld en verwerkt, waaronder naam, adres, (contact)personen, telefoonnummer en e-mailadres, alsmede de gegevens omtrent het taxatieobject inclusief taxatierapport en bijlagen. Meer hierover is te vinden in eerder genoemde Privacy- en Gebruiksverklaring.
  Indien de intermediair de opdracht namens de opdrachtgever heeft ingevoerd, heeft deze zich verplicht bij acceptatie van deze opdracht de opdrachtgever hierover tijdig te informeren.
 • Indien door u of het intermediair bij het e-mailadres van de opdrachtgever een ander e-mailadres dan dat van de opdrachtgever is ingevuld, verklaart u dat u de opdrachtgever vooraf heeft geïnformeerd over alle (mogelijke) gevolgen in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet melding datalekken zoals bijv. bij het aanpassen van de geldverstrekker en het toezenden van (delen van) het taxatierapport aan die betreffende geldverstrekker. Het opgegeven e-mailadres wordt onder meer gebruikt ten behoeve van deze correspondentie en het toesturen van de opdrachtvoorwaarden.
 • U verklaart dat u en/of het taxatiebedrijf of onderneming waarin u direct of indirect enig belang heeft, op geen enkele wijze (direct of indirect) betrokken is bij het te taxeren vastgoed voor wat betreft bijvoorbeeld (advisering over) koop, verkoop, bemiddeling, beheer of financiering of enige andere (financiële) dienst.
  Daarnaast verklaart u dat bij de financieringsaanvraag of transactie geen bloed- of aanverwanten van u betrokken zijn.
 • U bent op de hoogte dat na acceptatie door u van de opdracht een wijziging van geldverstrekker of het wel of niet van toepassing zijn van Nationale Hypotheek Garantie gevolgen kan hebben voor de bruikbaarheid van het rapport.
 • U verklaart dat u geen opdrachten zult accepteren die vergezeld zijn van aanwijzingen (zoals ‘gewenste marktwaarde’) met betrekking tot de hoogte van de te taxeren waarde(n).
 • U verklaart dat u op de hoogte bent dat acceptatie van deze opdracht betekent dat u aan het NWWI de volledige kosten van de NWWI-bijdrage verschuldigd bent. Deze bedraagt voor het model ‘Transactie woonruimte complex’ € 35,00 excl. BTW alsmede voor elk toegevoegd 2e en volgende woningtype € 15,– excl. BTW waarvoor u een aparte factuur ontvangt.

 

Het NWWI heeft het milieu hoog in het vaandel staan en wil het papierloos werken zoveel mogelijk stimuleren. De taxatierapporten worden altijd digitaal verzonden aan betrokkenen en wij verzoeken u vriendelijk om alleen op nadrukkelijk verzoek van de klant een fysiek exemplaar van het taxatierapport toe te zenden.