NWWI

Bijzonderheden Voorwaarden Transactie Woonruimte Individueel

Je bevestigt voor het accepteren van deze opdracht op de hoogte te zijn van de volgende bijzonderheden:

  • Bij het indienen van een aanvraag voor een taxatierapport en de validatie hiervan door het NWWI is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Hierbij handelt het NWWI in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens is te vinden in onze privacy- en gebruiksverklaring.
  • Indien je bij het e-mailadres van de opdrachtgever een ander e-mailadres dan dat van de opdrachtgever hebt ingevuld, verklaar je dat je de opdrachtgever vooraf hebt geïnformeerd over alle (mogelijke) gevolgen in het kader van de AVG. Het opgegeven e-mailadres wordt namelijk onder meer gebruikt ten behoeve van het toesturen van de opdrachtvoorwaarden en, na ondertekening, van (delen van) het taxatierapport met bijlagen.
  • Je ontvangt, na acceptatie van deze opdracht, een email met daarin een link naar de opdrachtvoorwaarden. Deze zullen bij de ondertekening als bijlage door ons bij het taxatierapport worden toegevoegd. Je verklaart op het moment dat je taxatierapport (digitaal) ondertekent dat de bevestigde opdrachtvoorwaarden in jouw taxatiedossier identiek zijn aan de opdrachtvoorwaarden die als bijlage bij het taxatierapport worden gevoegd.
  • Wij adviseren je dat je op het moment van ontvangst van de opdrachtvoorwaarden controleert of de afspraken juist zijn geformuleerd en, indien dit niet het geval is, deze direct aanpast.
  • Wij wijzen je er ook op dat je een schriftelijke bevestiging nodig hebt van de opdrachtvoorwaarden om te voldoen aan de privacywetgeving alsmede aan de Europese taxatiestandaarden (EVS).
  • Wij wijzen je nadrukkelijk op het feit dat de opdrachtvoorwaarden, waaronder begrepen het honorarium, zijn overeengekomen tussen de opdrachtgever en het taxatiebedrijf waarvoor je taxatiewerkzaamheden verricht. Wij zijn hierin geen partij en dragen daardoor geen verantwoordelijkheid voor deze gemaakte afspraken.
  • Indien je de opdracht namens de opdrachtgever invoert, verplicht je je voor voltooiing / acceptatie van deze opdracht de opdrachtgever over al deze bepalingen tijdig te informeren.
  • Wij willen je erop wijzen dat wij in de afspraken met geldverstrekkers hebben vastgelegd dat zodra een tweede of volgende rapport wordt geaccepteerd door een andere taxateur, hiervan melding wordt gemaakt bij de betreffende geldverstrekker. Indien er geen geldverstrekker is gekozen zal het rapport pas worden gevalideerd nadat de geldverstrekker aan ons is aangereikt en wij de melding aan de betreffende geldverstrekker hebben gedaan.
  • Indien je namens het taxatiebedrijf de opdracht voor dezelfde opdrachtgever accepteert en het vorige rapport is binnen de afgelopen 6 maanden reeds door ons gevalideerd, dan zullen wij in principe het door jou te accepteren rapport niet opnieuw valideren. Neem hierover, voor het accepteren van het rapport, contact met ons op via info@nwwi.nl.
  • Je verklaart dat je op de hoogte bent dat acceptatie van deze opdracht betekent dat het taxatiebedrijf aan ons de volledige kosten van de NWWI-bijdrage verschuldigd is. Deze bedraagt voor het model ‘Transactie woonruimte indvidueel’€ 35,00 excl. BTW per rapport.

Het NWWI heeft het milieu hoog in het vaandel staan en wil het papierloos werken zoveel mogelijk stimuleren. De taxatierapporten worden altijd digitaal verzonden aan betrokkenen en wij verzoeken u vriendelijk om alleen op nadrukkelijk verzoek van de klant een fysiek exemplaar van het taxatierapport toe te zenden.